P.P.H.U."Elektromar"

P.P.H.U."Elektromar"

Firma istnieje od 01.01.1996 r. Początkowo jako zakład usługowy w zakresie przewijania transformatorów. Obecnie prowadzi działalność produkcyjną oraz handlową.

Cewki
Dławiki
Transformatory
Przekładniki
Elektromagnesy
Elementy mechaniczne itp.

Firma zatrudnia 10 osób. Swoim Klientom zapewniamy wysoką jakość, konkurencyjne ceny oraz krótkie terminy dostaw.


Podstawą naszego sukcesu jest dostarczanie naszym Klientom wyrobów o najwyższej jakości.

Stałe po­szu­ki­wa­nie no­wych roz­wią­zań oraz wy­ko­rzy­sta­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii gwa­ran­tu­je, że bę­dzie­my Pań­stwa naj­lep­szym part­ne­rem te­raz i w przy­szło­ści.

Firma spe­cja­li­zu­je się rów­nież w wy­twa­rza­niu mo­de­li, pro­to­ty­pów, pro­duk­cji jed­nost­ko­wej oraz ma­ło­se­ryj­nej urzą­dzeń elek­tro­ni­ki, elek­tro­tech­ni­ki i au­to­ma­ty­ki prze­my­sło­wej oraz ele­men­tów me­cha­nicz­nych.

Podstawą naszego sukcesu jest dostarczanie naszym Klientom wyrobów o najwyższej jakości, co jest udokumentowane wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością i uzyskaniem Certyfikatu ISO 9001 w 2008 roku.

Zapraszamy do współpracy